Kurs Stomatologiczny Aparaty stałe cienkołukowe | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 17
marcin-stasiak2
27-29.09.2024

Aparaty stałe cienkołukowe

7800.00 zł 6900.00 zł
Wczesna rejestracja – cena obowiązuje przy zapisie do 28.08.2024
Marcin Stasiak
Gdańsk
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do wykorzystanie w codziennej praktyce wiedzy i umiejętności praktycznych i samodzielnego wykonywania procedur ortodontycznych zastosowaniem podstawowej metody leczenia ortodontycznego opartej o aparaty stałe cienkołukowe w sposób przewidywalny, a dla Pacjentów przyjemny i satysfakcjonujący.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentora z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów i warsztatów. Podczas kursu uczestnicy poznają kompletny protokół pracy aparatami stałymi cienkołukowymi  - od indywidualnego doboru zamków i planowania ich pozycjonowania, przez prowadzenie leczenia i finishing, do sprawdzonych protokołów retencji. Omówione zostanie instrumentarium, preskrypcje ortodontyczne, właściwości oraz zastosowanie łuków ortodontycznych, a także materiały dodatkowe. Nie zabraknie również czasu na omówienie komplikacji i powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia. Szkolenie obejmuje obszerne zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy założą aparaty na drukowanych modelach z wadą zgryzu, wprowadzą łuki, zastosują elementy dodatkowe, a także wykonają stałą retencję. Warsztaty obejmują również wykonywanie dogięć na łuku - inset, offset, schodkowe, tip back, sweep oraz torkujące dla pojedynczego zęba i dla grupy zębów.

 

Czego się nauczysz?

Absolwent/tka: 

 • kwalifikuje Pacjentów do leczenia ortodontycznego
 • przeprowadza diagnostykę kliniczną, w tym wywiad, badanie pacjenta, oczekiwania pacjenta, wyciski i modele orientacyjne
 • przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki kostne
 • stosuje tomografię komputerową i cefalometrię w planowaniu leczenia
 • wyróżnia struktury anatomiczne ograniczające zakres implantacji
 • przeprowadza wymiarowanie kości
 • przygotowuje plan leczenia ortodontycznego
 • zakłada aparat stały cienkołukowy na modelu drukowanym z wadą zgryzu
 • przygotowuje wykonanie procedur ortodontycznych zgodnie z zasadami 
 • zakłada aparat stały cienkołukowy na łukach zębowych Pacjenta
 • przygotowuje powierzchnie zębów do przyklejania aparatu, łączenie z odbudowami kompozytowymi i porcelanowymi
 • definiuje koncepcję i ideę leczenia wad zgryzu za pomocą aparatu stałego cienkołukowego
 • określa wymagania dotyczące warunków leczenia
 • definiuje wskazania do zastosowania aparatów  stałych cienkołukowych
 • określa przeciwwskazania do leczenia ortodontycznego
 • przygotowuje Pacjenta do zabiegu / Pacjent zdrowy, Pacjent z chorobami ogólnymi/
  przygotowuje stanowisko do leczenia i określa rolę asysty ortodontycznej
 • rozróżnia instrumentarium i sprzęt stosowane przy ortodoncji
 • identyfikuje etapy leczenia ortodontycznego
 • przeprowadza wizyty i badania kontrolne po założeniu aparatu
 • prowadzi monitoruje dokumentację medyczną wykonanych procedur
 • przeprowadza pierwszą fazę leczenia aparatami stałymi
 • identyfikuje i rozróżnia szeregowanie, stripping, przypadki ekstrakcyjne i bezekstrakcyjne, stłoczenia asymetryczne, pojedyncze zęby przednie w zgryzie krzyżowym, poprzeczne rozszerzanie szczęki przez rozsunięcie szwu podniebiennego, korektę zębowego zgryzu krzyżowego bocznego, zęby zatrzymane i niewyrznięte, zamykanie diastemy, niwelowanie – intruzję bezwzględną, intruzję względną, ekstruzję
 • przeprowadza drugą fazę leczenia aparatami stałymi
  identyfikuje  poprawę wzajemnych stosunków trzonowców, modyfikację wzrostu u młodocianych w leczeniu klasy 2,  zastosowanie wyciągów elastycznych wewnątrzłukowych, dystalizację trzonowców górnych, zróżnicowany ruch przednio-tylny z wykorzystaniem luk poekstrakcyjnych, zamykanie luk poekstrakcyjnych, minimalną, umiarkowaną i maksymalną retrakcję siekaczy, przeszkody w zamykaniu luk, resorpcję korzeni w wyniku leczenia ortodontycznego
 • wykorzystuje techniki i procedury, takie jak: ligatury elastyczne, metalowe i Kobayashi; wiązania ósemkowe; sprężynki otwarte i zamknięte; zagięcia dystalne; łańcuszki elastyczne, guziczki; wyciągi międzyszczękowe
 • przeprowadza trzecią fazę leczenia ortodontycznego aparatami stałymi
  wykonuje ustalenie położenia pojedynczych zębów; ustala równoległość korzeni; tork korzeni; korektę nagryzu siekaczy; niepokrywanie się linii pośrodkowych; dysproporcję wymiarów zębowych; ostateczny układ zębów
 • przeprowadza zdejmowanie aparatów stałych cienkołukowych
 • identyfikuje retencję po leczeniu ortodontyczny
 • wykonuje dogięcia inset, offset, schodkowe; dogięcia tip back i sweep; dogięcia torkujące
 • zakłada stały retainer
 • identyfikuje powikłania w leczeniu ortodontycznym 
 • wykonuje modele ortodontyczne
 • określa kryteria oceny poprawności wykonanego wycisku ortodontycznego
 • pobiera wyciski cyfrowe
Program szkolenia
Dzień 1

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:30
 1. Cele leczenia ortodontycznego: miniestetyka i pradygmat tkanek miękkich
 2. Okluzyjne cele leczenia: społeczna szóstka czy sześć kluczy okluzji?
 3. Podstawy planowania leczenia ortodontycznego
 4. Kiedy można wychylić dolne siekacze?
 5. Ograniczenia leczenia ortodontycznego: czynniki związane z Pacjentem i wadą zgryzu
 6. Ortodoncja a urazy zębowo-wyrostkowe: uraz w wywiadzie i uraz w trakcie leczenia
 7. Przebudowa kości: resorpcja bezpośrednia i pośrednia
 8. Budowa i preskrypcja zamków ortodontycznych, znaczenie dla mechaniki leczenia
 9. Rurki i pierścienie ortodontyczne
 10. Zasady pozycjonowania elementów aparatu stałego cienkołukowego
 11. Obracanie zamków ortodontycznych celem zwiększenia efektywności leczenia oraz utrzymania zębów w kopercie kostnej
 12. Przypadki szczególnego wykorzystania zamków ortodontycznych: hipodoncja siekaczy bocznych, autotransplantacje, potrzeba istotnej poprawy torku pojedynczego zęba
 13. Pozycjonowanie w przypadku uszkodzeń brzegów siecznych (odbudowa przed, w trakcie, czy też po leczeniu ortodontycznym?) oraz zaburzeniach pionowych
 14. Zgodny przebieg brzegów marginalnych
 15. Znaczenie pozycji górnych drugich zębów trzonowych
 16. Przygotowanie powierzchni zęba do przyklejania aparatu, łączenie z odbudowami kompozytowymi i porcelanowymi
 17. Repositioning
 18. Łuki ortodontyczne – rodzaje, właściwości (superelastycznosć, pseudoelastyczność, termoelastyczność, pamięć kształtu), zastosowanie, sekwencje łuków
 19. Elementy dodatkowe
 20. Instrumentarium ortodontyczne

Część praktyczna

14:30 - 17:00 Zakładanie aparatu stałego cienkołukowego na drukowanym modelu z wadą zgryzu
Dzień 2

Część teoretyczna - Wykłady   

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:30
 1. Utrzymywanie miejsca po przedwczesnej utracie zębów mlecznych: wskazania i sposoby

 2. Pierwsza faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi

- Szeregowanie: czy to tylko wyrównanie slotów?
- Jak obliczyć ile miejsca jest potrzebne? : stłoczenie, pogłębiona krzywa spee, zwiększony nagryz poziomy, inklinacja
- Przypadki bezekstrakcyjne: wykorzystanie przestrzeni zapasowej, wychylenie siekaczy, ekspansja, zmiany torku
- Stripping – na jakim etapie leczenie i jaki sposób?
- Przypadki ekstrakcyjne – przeszłość czy teraźniejszość?, szeregowanie w przypadkach ekstrakcyjnych

Dystalizacja – Święty Graal współczesnej ortodoncji? 

Stłoczenia asymetryczne
- Korekta zgryzu krzyżowego: pojedyncze zęby przednie w zgryzie krzyżowym, poprzeczne rozszerzanie szczęki przez rozsunięcie szwu podniebiennego, korekta zębowego zgryzu krzyżowego bocznego

- Aparat 2x4

- Mechanika korekty odwrotnego nagryzu poziomego w zaburzeniach zębowych i zębowo-wyrostkowych

- Jak określić prawidłową szerokość łuku górnego?  Wskaźnik WaLa i Pomiar Penn

- RME, SME czy SRME?

- Wyciągi criss-cross
- Zęby zatrzymane i niewyrznięte – ogólne zasady postępowania

Ektopowy tor wyrzynania pierwszych trzonowców: co i kiedy zrobić?
- Zamykanie diastemy – kiedy diastema stanowi wskazanie do wykonania rtg? Jak zapewnić równoległość korzeni? Kiedy korygować wędzidełko wargi górnej?
- Niwelowanie – intruzja bezwzględna, intruzja względna, czy ekstruzja?

Kiedy pierwsza faza leczenia zostaje zakończona?

3. Druga faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi
- Poprawa wzajemnych stosunków trzonowców 
- Modyfikacja wzrostu u młodocianych w leczeniu klasy 2,  zastosowanie wyciągów elastycznych wewnątrzłukowych, 
- Wyciągi klasy 3
- Dystalizacja trzonowców górnych, 
- Zróżnicowany ruch przednio-tylny z wykorzystaniem luk poekstrakcyjnych
- Zamykanie luk poekstrakcyjnych – jak zapobiegać efektom ubocznym aby nie wydłużać czasu leczenia?
- Minimalna, umiarkowana i maksymalna retrakcja siekaczy, czyli metody kontroli zakotwienia 
- Przeszkody w zamykaniu luk i ich wpływ na mechanikę leczenia
- Znaczenie kontrolnego pantomogramu po zakończeniu drugiej fazy leczenia

- Resorpcja korzeni w wyniku leczenia ortodontycznego – klasyfikacja, czynniki ryzyka i postępowanie

- Ruchomość zębów i ból w trakcie leczenia ortodontycznego

Część praktyczna - Warsztaty

14:30 - 17:00
 1. Ligatury elastyczne, metalowe i Kobayashi
 2.  Laceback, tie-back
 3. Wiązania ósemkowe
 4. Sprężynki otwarte i zamknięte
 5. Zagięcia dystalne
 6. Łańcuszki elastyczne
 7. Guziczki
 8. Wyciągi międzyszczękowe
Dzień 3

Część teoretyczna - Wykłady  

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 13:00
 1. Trzecia faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi
  - Ustalenie położenia pojedynczych zębów – przeklejać czy doginać?
  - Łuk uśmiechu

  - Ustawienie pierwszych i drugich trzonowców
  - Równoległość korzeni
  - Tork korzeni – jak należy go kontrolować od początku do końca leczenia?
  - Korekta nagryzu siekaczy – możliwości korekty na etapie finishingu
  - Zwężenie w obrębie górnych kłów po stosowaniu wyciągów klasy 2

  - Niepokrywanie się linii pośrodkowych
  - Dysproporcja wymiarów zębowych – odbudowa kompozytowa czy porcelanowa?
  - Bezzębna okolica wszczepienia implantu

  - Znaczenie nadkorekty w leczeniu ortodontycznym

  - Schodzenie z wyciągów

  - Wiszące guzki drugich trzonowców, krzywa Monsona, zawężona koperta funkcjonalna

  - Wydatne listwy podniebienne górnych siekaczy

  - Settling

  - Ostateczny układ zębów

 2. Zdejmowanie aparatów stałych cienkołukowych

 3. Retencja po leczeniu ortodontycznym

     - Etapy retencji

     - Protokół wizyt retencyjnych

     - Aparaty retencyjne: stałe i zdejmowane

     - Kiedy wskazana jest stała retencja?

     - Komplikacje związane z obecnością retainerów stałych: Efekt X, efekt Twist, efekty niespecyficzne

    - Gingiwektomia

    - Zmiana kształtu łuku zębowego w okresie retencji i postępowanie

 

 

Część praktyczna - Warsztaty 

13:00 - 16:00
 1. Dogięcia inset, offset, schodkowe

 2. Dogięcia tip back i sweep

 3. Dogięcia torkujące

 4. Zakładanie stałego retainera

Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2022 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 68-000467-002-0038, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 17 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE