Szkolenie Stomatologiczne Hard Tissue Management | Instytut Vivadental - Instytut Vivadental
Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

wstecz wstecz
Liczba punktów edukacyjnych: 12
mariusz-bolzan
Termin wkrótce

Hard Tissue Management - regeneracja kości w praktyce implantologicznej

7500.00 zł
Mariusz Bołzan
Gdańsk
kwadraty1-1
Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania zaawansowanego leczenia implantologicznego poprzez wykorzystanie technik regeneracyjnych tkanki kostnej, w tym technikę Khoury'ego i jej rozwinięcie, czy Socket Shield w strefie estetycznej. Cel edukacyjny realizowany jest przez zarówno uzyskanie wiedzy, ale przede wszystkim poprzez praktykę i poszerzenie umiejętności zabiegowych pozwalających na zaplanowanie leczenia z uwzględnieniem tej wiedzy i wykorzystanie w zabiegach.

Atuty

Zajęcia prowadzone są przez Mentora z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Mają formę wykładów, warsztatów i zabiegów Live. Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności zabiegowych w zakresie tkanek twardych  podczas leczenia implantologicznego stanowiąc bazę do rekonstrukcji implantoprotetycznej. Obejmuje metody i techniki regeneracyjne kości stanowiąc rozszerzenie wskazań do leczenia implantologicznego u około połowy pacjentów. Zastosowanie technik regeneracyjnych znacząco wpływa na wzrost możliwości leczenia i podniesienie jego jakości ma wpływ na walory estetyczne i funkcjonalne oraz żywotność. W programie znajdują się zróżnicowane metody i techniki regeneracyjne umożliwiając lekarzowi wykorzystanie w wielu sytuacjach klinicznych. Wachlarz umiejętności obejmuje też instrumentarium mikrochirurgiczne wykorzystywane w zabiegach regeneracyjnych tkanki kostnej. 

 

Czego się nauczysz?

Absolwent/tka: 

 • uzasadnia cel i zasadność zabiegów implantologicznych z uwzględnieinem regeneracji tkanki kostnej

 • charakteryzuje zasady organizacji zabiegów rekonstrukcyjnych

 • stosuje zasady komunikacji z Pacjentem

 • omawia z Pacjentem ideę i przebieg zabiegu oraz uprzedza przed powikłaniami

 • przedstawia Pacjentowi leczenie implantologiczne połączone z zabiegami regeneracyjnymi kości

 • wymienia kryteria wyboru odpowiedniego biomateriału i membrany zaporowej  (resorbowalne/nieresorbowalne) 

 • wyróżnia podstawowe metody augmentacji kości (zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji, odbudowa blaszki przedsionkowej)

 • wybiera sposób planowania i wykonania zabiegów regeneracyjnych tkanki kostnej 

 • identyfikuje Socket Shield w strefie estetycznej

 • identyfikuje metody stabilizacji membran i bloków kostnych

 • identyfikuje powikłania w czasie i po zabiegu regeneracyjnym 

 • identyfkuje instrumentarium chirurgiczne

 • kwalifikuje Pacjentów do zabiegów implantologicznych z uwzględnieniem regeneracji kości

 • przeprowadza diagnostykę kliniczną, w tym wywiad, badanie Pacjenta, oczekiwania Pacjenta
 • przeprowadza diagnostykę radiologiczną i ocenia warunki kostne
 • stosuje tomografię komputerową w planowaniu rekonstrukcji kości
 • wyróżnia struktury anatomiczne ograniczające zakres rekonstrukcjiprzeprowadza wymiarowanie kości
 • przygotowuje wykonanie procedur implantoprotetycznych z uwzględnieinem regeneracji kości
 • przeprowadza zabiegi rekonstrukcji kości
 • wykorzystuje technikę wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej - mobilizacja płata
 • zaopatruje ubytki kostne
 • zaopatruje zębodół po ekstrakcji
 • przeprowadza odbudowę blaszki przedsionkowej
 • projektuje kształt membrany,
 • dobiera odpowiedni  biomateriał
 • wykonuje odbudowę kości techniką Khoury’ego lub Socket Shield w strefie estetycznej 
 • przeprowadza cięcia tkanek miękkich
 • przeprowadza mobilizacja płatę śluzówkowookostnowego
 • stabilizuje membranę
 • określa wymagania dotyczące rekonstrukcji kości
 • definiuje wskazania do zastosowania implantów /braki pojedyncze, braki częściowe, bezzębie/rozmawia z pacjentem o rekonstrukcji kości 
 • określa przeciwwskazania do leczenia implantologicznego /ogólne i miejscowe/przygotowuje Pacjenta do zabiegu / Pacjent zdrowy, Pacjent z chorobami ogólnymi/przygotowuje stanowisko chirurgiczne 
 • rozróżnia instrumentarium i sprzęt stosowane przy implantacji
 • wybiera rodzaje znieczuleń w zabiegach implantacyjnych /znieczulenie miejscowe, analgosedacja, znieczulenie ogólne/
 • identyfikuje etapy procedury implantacyjnej / nacięcie płata, preparacja łoża kostnego, zaszycie rany/
 • przeprowadza badania kontrolne po implantacji / niepokojące symptomy – ból, utrudnione gojenie, stan zapalny/
 • prowadzi dokumentacje medyczną zabiegów implantologicznych
 • posługuje się techniką nacięcia i odwarstwienia płata śluzówkowo-okostnowego
 • przeprowadza procedurę wykonania łoża kostnego
 • wybiera do zabiegu zastosowanie implantu z łagodnym i agresywnym gwintem
 • wybiera metody odsłonięcia implantu i dobór odpowiedniej śruby gojącej
 • kontroluje stan magazynu implantów, części implantologicznych i protetycznych oraz materiałów regeneracyjnych
 • organizuje salę zabiegową i stanowisko zabiegowe przy zabiegach implantologicznych i implantoprotetycznych
 • obsługuje fizjodyspenser 
 • przygotowuje Pacjentów do zabiegu
 • prowadzi i monitoruje plan wizyt kontrolnych
 • wykorzystuje metody rekonstrukcji tkanki kostnej w szczęce i żuchwie
 • wykonuje przygotowanie farmakologiczne Pacjentów przed, w trakcie i po zabiegu
 • wykorzystuje wirówkę do procedury regeneracyjnej 
 • przygotowuje materiał regeneracyjny z wykorzystaniem PRF i materiałów kościozastępczych
 • wykonuje procedurę odwirowania krwi własnej Pacjenta (PRF) na potrzeby zabiegu regeneracyjnego tkanki kostnej
 • stwierdza przyczyny ubytków i deficytów kości
 • przeprowadza zabiegi z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych
 • przeprowadza przeszczepy kostne autogenne i allogenne
 • wykorzystuje asortyment błon zaporowych nieresorbowalnych i resorbowalnych
 • identyfikuje czynniki wzrostu w procedurze uzyskiwania PRF – fibryny bogatopłytkowej
 • identyfikuje sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • prowadzi opiekę i kontrolę pozabiegową
Program szkolenia
Dzień 1


Część teoretyczna - Wykłady
 (w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 14:00
 1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów regeneracyjnych w leczeniu implantologicznym
 2. Kryteria wyboru odpowiedniego biomateriału i membrany zaporowej  (resorbowalne/nieresorbowalne) 
 3. Planowanie cięć tkanek miękkich, mobilizacja płata śluzówkowookostnowego
 4. Podstawowe metody augmentacji kości (zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji,   odbudowa blaszki przedsionkowej)
 5. Socket Shield w strefie estetycznej
  - Przerwa kawowa
 6. Odbudowa kości techniką Khoury’ego
 7. Technika IDR 
 8. Technika Carrot Technique
 9. Metody stabilizacji membran i bloków kostnych
 10. Opieka następowa
 11. Powikłania w czasie i po zabiegu regeneracyjnym 

Część praktyczna – Warsztaty na materiale zwierzęcym

14:00 - 17:30
 1. Instrumentarium chirurgiczne
 2. Technika wykonania płata śluzówkowo-okostnowego, podcięcie okostnej - mobilizacja płata
 3. Zaopatrzenie ubytku kostnego – projektowanie kształtu membrany, dobór odpowiedniego  biomateriału, stabilizacja membrany 
Dzień 2

Zabiegi live 

(w trakcie przerwy kawowe, lunch)

10:00 - 16:00

Zabieg z podstawową augumentacją kości

Odbudowa kości techniką Khoury’ego lub Socket Shield w strefie estetycznej 

16:00 - 16:30

Podsumowanie, wręczenie certyfikatów

Galeria zdjęć
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2021 w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenie zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz Wpisu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów numer 53-000087-002-0006, z tytułu ukończenia szkolenia uczestnikowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.

Zapisz się na szkolenie

zapisz_się

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE