RODO

RODO

RODO

W związku z kontaktem nawiązanym z Panem/Panią drogą telefoniczną lub/i mailową przez wymienionego niżej Administratora, którego przedmiotem jest wykonywanie przez Administratora usług szkoleniowych oraz udzielenie Administratorowi przez Panią/ Pana zgody na przedstawienie oferty edukacyjnej, zgodnie z przepisami art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, Administrator informuje, że:

 

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych jest Vivadental Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218239, posiadająca numer NIP: 5830005934, nr. tel. 583588501, e-mail: vivadental@vivadental.pl.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych (IOD) na adres e-mail: vivadental@vivadental.pl

 

Jednostka organizacyjna Administratora

Vivadental Spółka z o.o. prowadzi przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000011938, w ramach którego funkcjonuje jednostka organizacyjna EUROPEAN DENTAL IMPLANT INSTITUTE VIVADENTAL posiadająca numer REGON: 19055141600046 – międzynarodowy ośrodek szkoleniowy i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej i edukacji kadr medycznych. Ośrodek prowadzi politykę PARTNERSTWO DLA ROZWOJU i realizuje projekt popularyzacji innowacyjnych metod leczenia i zaawansowanych technologii medycznych w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności zabiegowych lekarzy dentystów poprzez kursy i szkolenia praktyczne z udziałem pacjentów. Lekarzom zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie implantologii oraz wprowadzeniem leczenia implantologicznego do oferty swoich praktyk, stwarzamy doskonałe warunki edukacji obejmujące komplementarny zakres wiedzy i umiejętności zabiegowych, w szczególności poprzez udział w szkoleniu dla adeptów implantologii pod nazwą Practiculum Implantologii (www.practiculum.pl) oraz szkolenia zaawansowane (www.vivadental.edu.pl)

 

Źródło danych

Dane Państwa / Państwa Firmy i/lub jej działalności, pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych źródeł znajdujących się odpowiednio  w Internecie i/lub materiałach informacyjnych, bazach danych.

 

Zakres zbieranych danych

Administrator gromadzi Pana/Pani dane obejmujące w szczególności:

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane służą wyłącznie realizacji bieżących lub przyszłych usług świadczonych przez ośrodek edukacyjny Administratora. W związku z tym będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Państwem i umożliwienia Państwu udziału w realizowanych projektach oraz informowania o nowych usługach i produktach, jak i prowadzenia szerokiej analizy Państwa potrzeb związanych z edukacją i wprowadzaniem na rynek nowych usług, technologii procesowych, produktowych, sprzętowych i farmakologicznych. Państwa  dane  będą  przetwarzane  z  poszanowaniem  ich  prywatności  i  integralności,  zgodnie  najwyższymi  standardami i międzynarodową normą bezpieczeństwa informacji według normy ISO/IEC 27001:2013, a także zgodnie z Kodeksem Etyki Vivadental oraz Polityką Prywatności obejmującą także dane przetwarzane w przypadku korzystania z witryny internetowej www.vivadental.edu.pl , www.practiculum.pl

 

W przypadku korzystania z usług ośrodka edukacyjnego Administratora, Pani/Pana dane będą obejmować odpowiednio dane opisane powyżej w ustępie IV w punktach a, b, c. W przypadku wykonywania zabiegów u Pacjentów w ośrodku klinicznym Spółki Vivadental lub korzystających z leczenia w Spółce Vivadental, Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celach związanych  z obowiązkiem dokumentowania zabiegów medycznych oraz wszelkimi innymi obowiązkami prawnymi wynikającymi z Pani/ Pana udziałem w szkoleniach i wykonywaniem procedur medycznych. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w szkoleniach i zabiegach.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

Okres przechowywania/przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres:

 

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panem/Panią, jak też wykonanie zobowiązań Administratora wobec Pana/Pani. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych, których przetwarzanie opiera się na przepisach prawa i jest niezależne od Pana/Pani zgody (z uwzględnieniem powyższego pkt IV).

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Pana/Pani w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, jak też wykonanie zobowiązań wobec Pana/Pani.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 

Odbiorcy Pana danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pana/Pani dane mogą być udostępnione osobom nabywającym od Administratora towary/usługi

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

back

Sign up for training

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE